817 BC GATLING vs 815 BH RICK

410 BH PRINTY vs 412 THUNDER

815 BH RICK vs 816 BH PRINTY

308 THUNDER vs 309 ECU NAVY

409 BH RYAN vs 410 BH PRINTY

202 ECU vs 205 BH STEVE

105 BH ADRIAN vs 206 BTA

303 BH MARK vs 302 BH JESSICA

305 BH JASON vs 307 TT

201 BH RACHEL vs 203 TT